"Ìàðãàëèò-Òóðñ" - Ïðèÿòíûé îòäûõ, ïàìÿòü íà âñþ æèçíü!   Nabízíme léčební, ubytovací a poznávací zájezdy do Izraele, k Rudému, Středozemnímu a Mrtvému moři a námořní výletní plavby z Izraele. Dovolená v Izraeli.

Ýêñêóðñèè ïî ×åõèè è Ïðàãå
margalit trevel agency in europe
  Ãëàâíàÿ     Ýêñêóðñèè     Ïàêåòû ýêñêóðñèé     Òðàíñôåðû     Êóðîðòû ×åõèè     Ìàõîâî îçåðî     Ñâàäüáû â Ïðàãå     Î íàñ     Êîíòàêòû     Ýêñêóðñèè èç Êàðëîâûõ Âàð  
Îòäûõ è òóðèçì â â ×åõèè, Ýêñêóðñèè ïî ×åõèè, Ëå÷åíèå è îòäûõ â ×åõèè, tour agency in Czech Republic
    Ãëàâíàÿ
Margalit Tours - Letenky, àâèàáèëåòû

Poznavaci, lecebni a ubytovaci zajezdy do Izraele, Òóðû â Èçðàèëü

Êóðñû ÷åøñêîé êðîíûÐóññêàÿ ãàçåòà â ×åõèè «Âðåìåíà»

Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ

Òåëåôîíû: (+420) 222210084; (+420) 733783333

Äëÿ çâîíêîâ èç Èçðàèëÿ:  03-7228427

Skype:leon.yakubovsky

Congress Center Hotel “Olsanka”, Taboritska 23,  Praha 3, Czech Republic

Copyright Margalit Tours © 2009-2016. Ëþáîå èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ äîïóñêàåòñÿ òîëüêî
ñ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ âëàäåëüöà àâòîðñêèõ ïðàâ. 
Top